Pod koniec stycznia 2018 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała dokumentację Programu 1.2 bonów na innowacje z planowanym terminem rozpoczęcia na 28.02.2018.

Link do dokumentacji naboru na stronach funduszedlamazowsza.eu

Regulamin konkursu znacznie ograniczał listę podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania w porównaniu z poprzednimi naborami w 2016 i 2017, a z dofinansowania mogły skorzystać jedynie firmy spin-off uczelni i ośrodków badawczych.

Po interwencji pl.grants w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego udało się uzyskać przywrócenie poprzedniego katalogu podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania. W przeciągu 2-3 tygodni nastąpi zmiana regulaminu konkursu, a konkurs rozpocznie się prawdopodobnie w połowie marca 2018 r.

Poniżej przedstawiamy korespondencję w tej sprawie

W dniu 01.02.2018 o 15:10, Jerzy Orłowski pisze:

Witam


Mam pytania dotyczące naboru 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje – RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18.


Moją główną wątpliwość wzbudza punkt 3.1 regulaminu


Pytanie 1:


” 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowanych jako przedsiębiorstwo oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów”


W poprzednim naborze w roku 2017 punkt ten brzmiał inaczej:


„3.1.1. mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa posiadające status spin-off definiowane jako przedsiębiorstwa oparte na wynikach badań naukowych prowadzonych na uczelni, w instytucie badawczym lub instytucie PAN, bądź utworzone z udziałem pracowników wcześniej wymienionych podmiotów. Usługa nie może być zlecona macierzystej jednostce naukowej. ”


Czy zmiana tego zapisu (poprzez usunięcie słowa „oraz”) jest zabiegiem celowym, czy omyłką przy budowaniu regulaminu.
Biorąc pod uwagę alokację i wielkość dofinansowania chcą Państwo dofinansować minimum 100 projektów. Największa uczelnia w województwie: Uniwersytet Warszawski ma tylko 7-oficjalnie uznanych spin-offów (por. https://www.uw.edu.pl/7-spin-off-na-uw/). W związku z tym naturalne wydaje się, że choćby wszystkie przedsiębiorstwa w województwie wystąpiły o dofinansowanie, to nie spowoduje to wyczerpania alokacji. Co więcej, zgodnie z zapisem 3.2.1 regulaminu „usługa nie może być zlecona macierzystej jednostce naukowej”, co uniemożliwia współpracę z naturalnymi partnerami i zmusza to nieuzasadnionego poszukiwania współpracy z innymi jednostkami naukowymi.


Dodatkowo, zgodnie z harmonogramem naborów na rok 2018 opublikowanym na stronie RPO Mazowsze, konkurs miał być dostępny „Dla beneficjentów nieposiadających dotychczas doświadczenia w prowadzeniu prac B+R”. Stoi to w jawnej sprzeczności z punktem 3.1 harmonogramu, gdyż przedsiębiorstwa oparte na wynikach badań naukowych lub tworzone przez pracowników uczelni z zasady mają doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Pozdrawiam,
Prezes Zarządu
Jerzy Orłowski
http://plgrants.eu
mob. +48 668 151 245

Szanowny Panie,


W odpowiedzi na Pana zapytanie skierowane drogą mailowa w dniu 1 lutego br. dotyczące zapisów Regulaminu konkursu nr RPMA.01.02-00-IP.01-14-075/18 w ramach Działania 1.2 RPO WM informuję, iż IZ wraz z MJWPU dokona stosownej aktualizacji dokumentu w zakresie podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektów.


pozdrawiam,

Monika Mazurek
Wydział Zarządzania EFRR
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. (22) 597 97 71  e-mail: monika.mazurek@mazovia.pl
0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *