Program: RPO WM 2014-2020 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektu: Bony na innowacje

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-7435/16

Tytuł projektu: Opracowanie systemu integracji Systemu odoo z programem/programami do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Krótki opis projektu: Głównym celem projektu jest dogłębna analiza możliwości dokonania integracji systemu Odoo w wersji 9.0 lub 10.0 z jednym z dostępnych, komercyjnych polskich systemów księgowo – kadrowych. Projekt będzie miał na celu analizę możliwości dokonania powyższej integracji, opracowanie sposobu i zakresu wymienianych informacji oraz stworzenie wstępnej wersji modułu integrującego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace rozwojowe wykonane przez jednostkę naukową posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B. Wdrożenie wyników prac rozwojowych nastąpi u Wnioskodawcy. Realizacja działań zaplanowanych w projekcie pozwoli PL Grants na rozwinięcie wewnętrznego systemu informatycznego oraz oferowanych usług tak, aby był on jak najbardziej dostosowany do zmieniających się warunków biznesowych. Przede wszystkim zmniejszy się wartość nakładów, które będą ponoszone na rozwój systemu, gdyż będzie można łatwo korzystać z rozwoju systemu Odoo. Poza tym będzie można (przy budowaniu usług), skorzystać ze znacznie ulepszonego interfejsu nowych wersji Odoo, co ma bardzo duże znaczenie w sprzedaży usług oraz ich realizacji. Szczególnie ważny jest ulepszony interfejs www oraz interfejs mobilny, który znacznie ułatwi pracę oraz może przyciągnąć dużą ilość klientów. Projekt jest zgodny z celami Działania, gdyż w wyniku realizacji projektu możliwy będzie rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności i przedsiębiorczości. Ponadto w wyniku współpracy z jednostką naukową, od której zostanie dokonany zakup przedmiotu projektu zostanie osiągnięty cel jakim jest zwiększona aktywność badawczo- rozwojowa przedsiębiorstw. System będzie projektowany zgodnie z zasadami uniwersalnego planowania. Po wdrożeniu uzyskanych wyników istnieje także możliwość bezpośredniej sprzedaży modułów Odoo w sklepie Odoo Apps (https://www.odoo.com/apps).

Wartość całkowita projektu: 319 431,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków EU: 199 943,03 zł

0
Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *